తెలుగు ఉచిత ఫాంట్స్

తెలుగు ఖతులు (ఫాంట్లు)

 
ఖతి  పేరు నమూనా లంకెలు దిగుమతికై లంకెలు సృష్టికర్త
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర
ఖతి నమూనా   దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) శ్రీ పొన్నాల లక్ష్మయ్య
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (To Download) శ్రీ రవి ప్రకాష్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) శ్రీ లక్కిరెడ్డి హనిమరెడ్డి (అమెరికా)

 

Post a Comment

2 Comments

  1. we have downloaded and installed in my system. When we are using the particular telugu font, we are not in a position to get telugu fonts. Please help me out.

    ReplyDelete
  2. hi Badri Narayana garu ms office any version or notepad select any telugu font http://www.youtube.com/watch?v=m_uynBEJK04

    Current time is: Thursday, August 15, 2013 9:28:46 PM.

    ReplyDelete